За нас

ПОЧЕТНА За нас

 

Кои сме ние?

Агенцијата е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна институција за поддршка на претприемништвото и развојот на малото стопанство во Република Македонија. ... повеќе

Програма за поддршка на Претприемништвото, Конкутрентноста и Иновативноста на МСП за 2020- та година ...повеќе


Закон за основање  на АППРМ ...повеќе

Измени на Законот за основање  2009 ...повеќе

Измени на Законот за основање  2010 ...повеќе

Измени на Законот за основање  2014 ...повеќе

Измени на Законот за основање  2018 ...повеќе

Статут АППРСМ:

Статут 2004 ...повеќе

Статутарна одлука 2015 ...повеќе

Статутарна одлука 2019 ...повеќе

Правилник за Внатрешна организација на АППРМ ...повеќе

Правилник за Систематизација на АППРМ ...повеќе

Измени на правилникот за Систематизација ...повеќе

Органограм ...повеќе

Листа на информации од Јавен карактер ...повеќе

Политика за квалитет ...повеќе

Родово буџетска изјава ...повеќе

Правилник за укажувачи ...повеќе