Кои сме ние?

Агенцијата е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна институција за поддршка на претприемништвото и развојот на малото стопанство во Република Македонија. ... повеќе

Програма за поддршка на Претприемништвото, Конкутрентноста и Иновативноста на МСП за 2020- та година ...повеќе