Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Предлог за исклучување советник

ПОЧЕТНА Предлог за исклучување советник

ПРЕДЛОГ ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ СОВЕТНИК

Советниците во програмата се должни да ги почитуваат начелата на етичкиот кодекс за советници
Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија ги прима усните и писмените жалби во врска со кршењето на начелата на кодексот или упатството за спроведување на програмата и при востановени неправилности може да ги одземе овластувањата на советникот за извршување на советодавни услуги во програмата на ваучерско советување. 

Основи за предлог за исклучување на советникот се:

1. Кршење на Упатството за изведување на програмата.

2. Несоодветен квалитет на работата на советникот, со која е предизвикана материјална или морална штета на корисникот на советувањето.

3. Сериозни повреди на Етичкиот кодес на советниците во програмата.

4. Повреди на важечкото законодавство.