Јавен повик за спроведување на стандардизирани менторски услуги

ПОЧЕТНА Јавен повик за спроведување на стандардизирани менторски услуги

                            Jавен повик за спроведување на
                          стандардизирани менторски услуги

                                                                                                                                                               


                                                                                                    ЈАВЕН ПОВИК

                                                                 за спроведување на стандардизирани менторски услуги


Јавен повик за спроведување на стандардизирани менторски услуги се објавува во согласност со Програмата за работа на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија - АППРСМ, наменети за микро, мали и средни претпријатија во 2019 година. Истата се спроведува преку овластени ментори, кои работно се ангажирани во рамките на Регионалните Центри за развој на МСП, а се дел од Институционалната мрежа за поддршка на претприемништвото и МСП. 


  Стандардизираните менторски услуги наменети за горе наведените претпријатија, имаат за цел  поддршка и несметан развој на истите, како и намалување на бројот на неуспешните деловни субјекти, преку обезбедување на сеопфатна и навремена поддршка.

Процесот на менторирање се одвива според методологијата која е развиена во соработка со Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA) и јапонскиот модел на менторство. Методологијата одредува чекори во процесот на менторирање кои стручно лице – Овластен ментор ги спроведува преку одреден број на часови (50 по корисник), и тоа во директна соработка со сопственикот и/или правниот застапник/менаџментот на субјектот. Менторот и менторираниот деловен субјект заеднички го разгледуваат тековното работење, ги откриваат причините за актуелните проблеми или пречки за развој, ги одредуваат потенцијалите за раст и врз основа на идентификуваната состојба го подготвуваат планот за развој, односно Акцискиот план.


Методологијата на стандардизирани менторски услуги јасно ги дефинира сите чекори и активности во спроведувањето на истите (управување, теренска работа, бројот на посети, активности во контекст на секоја посета, часовите распределени за подготовка на планови и известување) преку прирачници: Прирачник за општо разбирање на менторството, Прирачник за менторство на зрели претпријатија, Прирачник за менторство на ново-основани претпријатија.
СОДРЖИНА НА СТАНДАРДИЗИРАНИТЕ МЕНТОРСКИ УСЛУГИ

• Дијагностицирање,со цел да се разбере моменталната состојба во која се наоѓа деловниот субјект 
• Помош при подготовка на развојни активности / планови / проекти со цел да се постигнат целите на деловниот субјект;
• Консултации и координација за пристап до финансиски средства, нови технологии, консултантски услуги и сл., со цел да се поттикне развојот и унапредувањето на работењето;
• Помош за подготовка на кредитни апликации кај банките и програми за поддршка за МСП;
• Помош во спроведувањето на развојните активности / планови / проекти;
• Помош при изнаоѓање деловни партнери;
• Помош при добивањето на потребните информации;
• Консултации;
• Обуки
• Упатување кај соодветни специјализирани консултанти.
Услугата се однесува на бесплатно менторирање на микро, мали и средни претпријатија, кои биле деловно активни во последните три години или се наѓаат во критичен момент за нивниот натамошен развој или опстанок на пазарот.
Заинтересираните кандидати поднесуваат пријави во две категории:
• ново-основани претпријатија - не постари од 3 години од денот на објавувањето на Јавниот повик;
• постојни (зрели) деловни претпријатија - регистрирани пред фебруари 2016 година;
УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

Право на учество на Јавниот повик за обезбедување менторски услуги имаат:
1. Микро, мали и средни претпријатија, кои ги исполнуваат следниве услови;
2. Регистрирани се на територијата на Северна Република Македонија со доминантно домашен капитал;
3. Ги подмириле сите јавни давачки (даноци и придонеси);
4. Не вршат деловна активност во рамките на воената индустрија и не организираат игри на среќа / лотарија.


АППРСМ ќе ја отфрли секоја пријава доколку при оценувањето, изборот или склучувањето на Договорот утврди дека Подносителот:

 

поднел некомплетна пријава 
не ги содржи бараните документи, кои се предуслов за учество на Јавниот повик


ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Стандардизираните менторски услуги треба да се реализираат од 1 Мај 2019 до 31 Октомври 2019 година.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. За ново-основаните претпријатија, не постари од 3 години од денот на објавувањето на јавниот повик, како и за постојните (зрели) претпријатија, кои се регистрирани пред фебруари 2016:
2. Пополнета пријава – Образец 1;
3. Извод од регистрацијата на претпријатието (копија)
4. Биланс на состојба и Биланс на успех за 2018 година (копија)
5. АППРСМ го задржува правото да побара, доколку е потребно, од Подносителот и  дополнителна документација, но ислкучиво врзано за целите на  поднесување на Пријавата.


НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Пријавите со сите придружни обрасци и документација се доставуваат лично или препорачано  до Регионалните Центри наведени подоле, со забелешка: Барање за јавен повик за добивање менторски услуги во 2019 година.Регионален Центар Скопје
Фондација за развој на мали и средни претприемништва
ул. Мирче Ацев бр.4. (Работнички универзитет – канцеларија 48), 1000 СкопјеЛицa за контакт: 
Благојче Трифуновски - 078 228 529
Марија Наскова – 072 208 2016
Тел/факс: (02) 3239 053 
E-mail: recs@recs.org.mk   Регионален Центар ВелесФондација за поддршка на мали и средни претпријатија
ул. 11-ти Октомври бр. 8, 1400 Велес


Лицa за контакт: 
Анита Самарџиева - 075 326 667
Александар Самарџиев – 076 220 889
E-mail: rcve@t.mk Регионален Центар Битола
Фондација за развој на претприемништво регионална и прекугранична соработка
Бул. 1 Мај бб, 7000 Битола


Лицa за контакт: 
Мирјана Цветковска - 075 539 093
Никола Димковски – 070 997 084
Тел/факс (047) 202 420
E-mail: rcbt@t.mk Регионален Центар СтрумицаФондација за развој на мали и средни претпријатија
ул. 11 Октомври бб (блок 87), 2400 Струмица

Лицa за контакт:
Марија Ташева - 071 201 068
Васка Ташева – 078 806 150
Тел/факс: (034) 349 320
E-mail: rcsr@t.mkРегионален Центар Куманово
Фондација за развој на мали и средни претпријатија
ул. Илинденска бб, 1300 Куманово

Лицa за контакт:
Игор Георгиев - 075 651 790
Сашо Велковски  - 071 208 977
Тел/факс: (031) 416 102
E-mail: razvojku@t.mk ЕСА Тетово
Фондација за поддршка на претпријатија
Илинденска бб (Блок 87), 1220 Тетово

Лицa за контакт:
Неби Јусуфи - 070 329 256
Салајдин Идризи- 070 224 005
Тел/факс:(044) 350 960 
E-mail: esate@t.mk ЕСА Охрид
Фондација за поддршка на претпријатија
Булевар Туристичка бб  (п.фах 129), 6000 Охрид

Лицa за контакт:
Мимоза Поповска - 070 391 664
Елизабета Петанова – 070 261 012
E-mail: esaoh@t.mk   


Образецот 1 – Пријава можете да превземете на следниот линк:        


Упатството за спроведување на стандардизирани менторски услуги можете да го превземете на следниот линк:       


Јавниот повик е отворен до 12 Април 2019 година

Подетални информации можете да добиете во горе наведените Регионални Центри или во АППРСМ на електронска адреса: mentoring@apprm.gov.mk како и на интернет страната на АППРСМ: www.apprm.gov.mk     www.konkurentnost.mk или

на телефонските броеви:

 

075 444 092 - Маја Тасева; 

 

- 075 204 371 - Елеонора Божиновска