Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
За Нас
 

За нас

Политика за Квалитет

Програмски активности

Мисија на Агенцијата

Основни принципи во работењето

Извештаи за работата на АППРМ

Организациска структура

нов запис

Програмски активности

Нефинансиски форми на поддршка на
претприемништвото и малото стопанство

 • деловно поврзување во земјата и странство
 • прибирање, обработка и доставување на информации
 • организирање специфични обуки и консултантски услуги
 • оранизирање трибини, конференции и бизнис форуми
 • спроведување програми за соработка со одделни земји
 • спроведување останати домашни развојни проекти


Финансиски форми на поддршка на
претприемништвото и малото стопанство

 • кофинансирање договорени проекти за потребите
  на Агенцијата кои се спроведуваат преку
  институционалната инфраструктура на
  претприемачки центри
 • кофинансирање развојни проекти во соработка
  со домашни и странски инвеститори и донатори
 • кофинансирање последипломски студии
  од областа на претприемништвото

врв на страната

© AППРМ, 2005