Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
За Нас
 

За нас

Политика за Квалитет

Програмски активности

Мисија на Агенцијата

Основни принципи во работењето

Извештаи за работата на АППРМ

Организациска структура

нов запис

Мисија на Агенцијата

  • Изградба на поволно економско опкружување и законска регулатива
  • Создавање и развој на институционална инфраструктура за поддршка и развој на претприемништвото и конкурентноста во малото стопанство
  • Спроведување и координација на државната и меѓународната поддршка за микро, малите и средни бизниси
  • Промоција на претприемништвото преку нефинансиски и финансиски форми на поддршка
  • Спроведување на Програмата за мерки и активности за поддршка на претприемништвото и создавање на конкурентност во малото стопанство на Република Македонија

врв на страната

© AППРМ, 2005