Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
За Нас
 

За нас

Програми и стратешки планови

Програмски активности

Јавни набавки

Извештаи за работата на АППРМ

Мисија на Агенцијата

Огласи

Мисија на Агенцијата

  • Изградба на поволно економско опкружување и законска регулатива
  • Создавање и развој на институционална инфраструктура за поддршка и развој на претприемништвото и конкурентноста во малото стопанство
  • Спроведување и координација на државната и меѓународната поддршка за микро, малите и средни бизниси
  • Промоција на претприемништвото преку нефинансиски и финансиски форми на поддршка
  • Спроведување на Програмата за мерки и активности за поддршка на претприемништвото и создавање на конкурентност во малото стопанство на Република Македонија

врв на страната

© AППРМ, 2005