Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
За Нас
 

За нас

Политика за Квалитет

Програмски активности

Мисија на Агенцијата

Основни принципи во работењето

Извештаи за работата на АППРМ

Организациска структура

нов запис

За нас

Агенцијата е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна институција за поддршка на претприемништвото и развојот на малото стопанство во Република Македонија. ... повеќе

Програма за поддршка на Претприемништвото, Конкутрентноста и Иновативноста на МСП за 2015- та година ...повеќе

 

врв на страната

© AППРМ, 2005