???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
??????? ?????????? ?? ??????
???????? ?? ???????? ?? ??????????????????? ????????????????????????????????????
 
ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
КАТАЛОГ НА КОНСУЛТАНТИ
ИЗВЕДУВАЧИ НА ПРОГРАМАТА
ПРИРАЧНИК НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВАУЧЕР
ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРИ И БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИЈА
-
Издавање на фактури од советници
-
Издавање на фактури за невработени
ВАЖНОСТ НА ВАУЧЕР
ЕВАЛУАЦИЈА НА ПИЛОТ ФАЗАТА
ЕВАЛУАЦИЈА 2006 (Англиски)
ЕВАЛУАЦИЈА 2007 (Англиски)
Benchmark_Slovenia _Macedonia
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2008
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2009-2010
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2011-2012
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2013
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2014


ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОГРАМАТА

 


КОМУ Е ДОСТАПНА ПОДДРШКАТА

ШТО НУДИ ПРОГРАМАТА?

Повеќе за тоа што субвенционира а што не субвенционира програмата...

КОЛКУ ДОБИВАМ ?

  • Активни претпријатија: субвенција до 50 % од нето вредноста на советувањето, но најмногу до 45.000,00 денари за времетраењето на Договорот, со исклучок кога се работи за:

    - МСП со иновативни проекти, односно со потенцијал за развој на нови производи/услуги или процеси имаат право на т.н. иновативен ваучер и субвенција од максимум 90.000,00 денари.

  • Невработени лица: субвенција до 100 % од вредноста на советувањето, но најмногу до 31.500,00 денари без ДДВ, под услов, невработеното лице да се самовработи најдоцна во рок од 6 месеци.

Доделените средства во програмата се наменски и смеат да се користат исклучиво за намена и под услови кои се наведени во Договорот за вклучување.

КАКО ДА СЕ ВКЛУЧАМ ?

Кај изведувачот на програмата, кој претставува точка каде што потенцијалните корисници на услугите може да се вклучат во програмата.

  • прашајте го советникот-организатор, кој е овластен за спроведување на програмата за ваучерско советување,
  • со него направете воведно советодавно интервју, во кое советникот-организатор проверува дали ги исполнувате критериумите за вклучување во програмата, какви видови на советување Ви се потребни.
  • по потпишување на договор за вклучување лесно ќе можете да ги користите услугите на советниците за претприемништво, така да за секое поединечно советување ќе подигнете ваучер.
  • по реализирање на советодавните услуги со советникот го потврдувате ваучерот (потис и печат), кој е потребен за исплата на субвенцијата.

Повеќе за начинот на издавање на фактури и барања за исплата на субвенцијата ...

КОНТАКТ
 

Д-р Љубиша Николовски ljubisa@apprm.gov.mk

  Маријан Стојчев marjan@apprm.gov.mk
  Тел: 02 3 120 132

 


© A????, 2005