???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
??????? ?????????? ?? ??????
???????? ?? ???????? ?? ??????????????????? ????????????????????????????????????
 
ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
КАТАЛОГ НА КОНСУЛТАНТИ
ИЗВЕДУВАЧИ НА ПРОГРАМАТА
ПРИРАЧНИК НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВАУЧЕР
ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРИ И БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИЈА
-
Издавање на фактури од советници
-
Издавање на фактури за невработени
ВАЖНОСТ НА ВАУЧЕР
ЕВАЛУАЦИЈА НА ПИЛОТ ФАЗАТА
ЕВАЛУАЦИЈА 2006 (Англиски)
ЕВАЛУАЦИЈА 2007 (Англиски)
Benchmark_Slovenia _Macedonia
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2008
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2009-2010
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2011-2012
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2013
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2014


Реализација на програмата


Каталог на советници за претприемништво

Во Каталогот се наоѓаат податоци за советниците за претприемништво во Програмата на ваучерско советување и тоа: Генералисти и Специјалисти, кај кои може да добиете советодавни услуги по субвенционирани цени. Советниците во Каталогот може да ги пребарате по име, град, вид на советник (генералист, специјалист) и подрачје на советување.

Советниците во програмата се должни да ги почитуваат начелата на етичкиот кодекс за советници. Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија ги прима усните и писмените жалби во врска со кршењето на начелата на кодексот или упатството за спроведување на програмата и при востановени неправилности може да ги одземе овластувањата на советникот за извршување на советодавни услуги во програмата на ваучерско советување.
Основи за предлог за исклучување на советникот се:

  • кршење на прирачникот на процедури за изведување на програмата,
  • несоодветен квалитет на работата на советникот, со која е предизвикана материјална или морална штета на корисникот на советувањето,
  • сериозни повреди на Етичкиот кодес на советниците во програмата,
  • повреди на важечкото законодавство.

Прирачник на процедури за спроведување на Програмата

Клучен документ кој го потврдува Програмско Развојниот Совет и кој ги обврзува сите учесници и изведувачи на Програмата.

Евалуација на пилот фазата (.pdf 714 KB)

Извештај од извршената анализа на работењето во пилот вазата (ноември 2005 – јануари 2006)


© A????, 2005