Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ

Самовработување III

VIBE - Инвестициска Иницијатива во Балканска Европа

DOCSMES

ФИНО

new-MENTOR

EIICM

INTERVALUE

Градење на капацитетите ...

АППРМ - GTZ ПРОЕКТ за Техничка / експертска помош

01.07.2009 - 30.06.2012
Градење на капацитетите ...

Наслов на проектот: Градење на капацитетите за создавање економија базирана на знаење
Билатерален проект
Период на имплементација:
 01.07.2009 - 30.06.2012
Партнери:  Министерство за економија
 Министерство за образование и наука
 Машински Факултет
 ЦИРКО
 УКИМ-БСЦ
 Стопанските Комори

Опис на проектот:
Проектот “Градење на капацитетите за создавање економија базирана на знаење“, започна со активности во јули 2009 година, по потпишувањето на Меморандум и Договор за  имплементација на проектот помеѓу Австриската Амбасада и Австриската развојна на соработка од една страна во својство на донатори и Министерството за економија и Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ на друга страна во својство на корисник, со основна цел:  Да се зајакне економскиот развој во Македонија преку промоција на претприемачкото учење, економија базирана на “иновации и знаење“  и да допринесе кон намалувањето на невработеноста во државата.Специфична цел на проектот беше јакнење на услугите за деловен развој преку изградба на капацитетите на националните  даватели на услуги, промовирање и усвојување на препораките од Европскиот Чартер за Мали Бизниси, преку економија базирана на знаење.

врв на страната

 
 
© AППРМ, 2005