Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ

Самовработување III

VIBE - Инвестициска Иницијатива во Балканска Европа

DOCSMES

ФИНО

new-MENTOR

EIICM

INTERVALUE

Градење на капацитетите ...

АППРМ - GTZ ПРОЕКТ за Техничка / експертска помош

13.07.2011 - 12.02.2014
ФИНО

Наслов на проектот: ФИНО – Механизам за поттикнување на иновативноста во Југоистична Европа
ЕУ Програма:
          Транснационална Програма за соработка на Југоистична Европа
Период на имплемнтација:  13/07/2011- 12/02/2014
Партнери:     Фондација за Истажување и технологии – Грција
 Извршно одделение за високо образование, истражување, развој и финасирање на иновации– Романија
 AREA m styria GmbH – Австрија
 Агенција за трансфер на технологии и иновации – Италија
 Развојна компанија на Средна Панонија - Унгарија
 Министерство за економија на жупанијата Херцегбосна
 Комора за трговија и индустрија на Тирана (CCIT) – Албанија
 Асоцијација за имплементација на технологигија
 Директорат за претприемништвото и конкурентност - Министерство за економија на Република Словенија
 Регионална агенција за иновации на Прекудунавската област – Унгарија 
 Министерство за наука, образование и спорт - Хрватска
 Национална агенција за регионален развој - Србија
 Министерство за економија на Република Македонија
 Министерство за образование и наука на Република Македонија
       Агенција за поддршка на претприемништвото на РепубликаМакедонија

Oпис на проектот:
Генерална цел на проектот FINNO беше да се создаде комуникациска платформа наменет за Институциите задолжени за донесување на одлуки во областа на иновациите. Платформата предвидува користење на зеднички воспоставен одржлив механизам за поттикнување, мерење и следење на иновациската активност на компаниите во регионот на Југоисточна Европа.
Со него се очекува постигнување на подобрени перформанси, подобра продуктивност и подобрено ниво на иновативност во регионот на ЈИЕ со можност за меѓусебно спoредување. Истотака, во рамките на проектот е формирано тело - Одбор на FINNO, кое треба да обезбеди соодветно ниво на управување со постојаните и новите релевантни препораки за владите во Југоисточна Европа, вклучувајки ги клучните актери за иновациска поддршка.
Клучна придобивка од имплентацијата на проектот е изготвувањето на Табелата за проценка на технолошката иновативност – ТИАС и Aпликација за  самооценување - САТ, кои ќе придонесат за одредување стапката на иновативност кај компаниите - директни корисници на мерките за поттикување на иновативноста. Врза основа на стапките утврдени со ТИАС, како и утвредените недостатоци и релевантните политики во стопанствата на Владите на замјите од ЈИЕ беа подговени препораки за надминување на состојбите со едновремена надграба на капацитетите на партнерските институции вклучени во проектот.

Резултати:
- Обезбедена одржливост на воспоставениот механизам преку Одборот на FINNO (тело за одржлива соработка и поттикнување на иновативноста во земјите на ЈИЕ).
- Придонес кон поефикасно спроведување на мерките и инструментите за поддршка на иновациите во ЈИЕ и земјите-учеснички, секоја одделно.
- Подготовка на заеднички препораки за политичка акција и подготовка на нови подобрени и прилагодени мерки и  инструменти за поддршка на иновативноста во ЈИЕ
- Надградба на капацитетите на партнерските институции вклучени во проектот и други заитересирани страни преку организирање на тематски работилници за одделни целни групи на корисници.
- Следење на иновативноста и споредба во земјите преку развој на зедничка методологија за анализа на резултатите од технолошки иновации во регионот на ЈИЕ, како целина и во секоја земја-учесничка одделно, со користење на Табелата за проценка на технолошката иновативност – ТИАС
- Придонес кон доследна дисеминација на резултатите од проектот преку користење на Механизмот ТИАС и подобрена комуникација и соработка во имплементацијата на мерките за подигнување на иновативноста кај сите засегнати страни преку. Истите треба да придонесат за повисока конкурентност, кохезија и стабилност во регионот.

 

врв на страната

 
 
© AППРМ, 2005