Агенција за поддршка на претприемништвотоEnglish Version
Агенција за поддршка на претприемништвото
почетна странамапа на сајтот
пронајди
Агенција за поддршка на претприемништвотоЗа НасПроектиМСПДокументиКонтактЛинкови
 
Проекти
 

ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ

Самовработување III

VIBE - Инвестициска Иницијатива во Балканска Европа

DOCSMES

ФИНО

new-MENTOR

EIICM

INTERVALUE

Градење на капацитетите ...

АППРМ - GTZ ПРОЕКТ за Техничка / експертска помош

01.01.2013 - 31.12.2014
VIBE - Инвестициска Иницијатива во Балканска Европа

Наслов на проектот:   VIBE - Инвестициска Иницијатива во Балканска Европа
ЕУ Програма:
   IPA- Транснационална Програма за соработка на Југоистична Европа
Период на имплементација:  01/01/2013 –31/12/2014
Партнери:   SPIRIT Словенија (координатор)
SEERC- Грција
TRISE – Италија
UEFISCDI – Романија
CTNC-Унгарија
ACB-Бугарија
CCIT-Албанија
RARS-Босна и Херцеговина
BICRO-Хрватска
BU-Македонија
FON-Србија
FID-Србија
Агенција за Поддршка на Претприемништво на Република Македонија

Опис на проектот:
ВИБЕ  проектот  се  однесуваше на предизвиците  за развој на иновациите  и системот на  претприемништво во Североисточна Европа, преку  инвестирање на приватен капитал  во иновативни компании во соработка со јавни иницијативи и вложувања.

Цели на проектот:
- Собирање и распределување на  мапи со извори за финансирање, поддршка  и поттикнување;
- Спроведување на ефективно раководење и забрзан раст во соработка со МСП - претприемачите и експертите со што се зголемуваат можностите за  поквалитетно финансирање на МСП;
- Изработка на  ефективен инвеститорски  договор ,со земање учество  во  одделни двогодишни  презентации од страна на инвеститорите.
- Assess, design and test effective cross-border investment facilities with specialist investment groups and mobilize investment funds to collaborate on co-investment and growth support.
- Собирање на сите забележани и истакнати сознанија на проектот, вклучително и кратки профили на МСП, инвеститори, експерти и агенции како и сите online семинари и 4-те Балкански Инвестициски Форуми, поради што поширока online дисеминација и континуитет

 

 

врв на страната

 
 
© AППРМ, 2005