???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
??????? ?????????? ?? ??????
???????? ?? ???????? ?? ??????????????????? ????????????????????????????????????
 
ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
КАТАЛОГ НА КОНСУЛТАНТИ
ИЗВЕДУВАЧИ НА ПРОГРАМАТА
ПРИРАЧНИК НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВАУЧЕР
ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРИ И БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИЈА
-
Издавање на фактури од советници
-
Издавање на фактури за невработени
ВАЖНОСТ НА ВАУЧЕР
ЕВАЛУАЦИЈА НА ПИЛОТ ФАЗАТА
ЕВАЛУАЦИЈА 2006 (Англиски)
ЕВАЛУАЦИЈА 2007 (Англиски)
Benchmark_Slovenia _Macedonia
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2008
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2009-2010
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2011-2012
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2013
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2014

Општо за советниците

Информации за општите советници (генералисти) и специјалисти во програмата.

Општите советници – генералисти се оспособени за сите подрачја на развивање на деловната идеја, востановување на претпријатие и негово работење во смисла на општо советување, кои во програмата ги опфаќа следните подрачја:

 • обликување и проверка на деловната идеја,
 • помош во изработка на деловен план и инвестициони проекти,
 • помош при регистрација на претпријатие,
 • менаџмент,
 • санација на претпријатие/дејност/работење,
 • маркетинг,
 • истражување на пазар,
 • финансии и сметководство,
 • човекови ресурси,
 • информациско комуникациска технологија,
 • развојни програми,
 • иновации,
 • производство, технологија, квалитет.

 

Советници специјалисти, во програмата се специјалисти за одделни подрачја на работењето односно, развојни програми и проекти. За нив е карактеристично што тие се со поголемо искуство, што ги определува како специјалисти за одредено подрачје на советување. Советниците специјалисти во програмата обавуваат советувања од следните подрачја:

 • Општ менаџмент вклучувајќи дијагностика, планирање и стратешки развој;
 • Маркетинг, продажба и развој на извозот
 • Финансиска контрола и менаџмент и сметководствен менаџмент
 • Развој на човекови ресурси и менаџмент на кадри
 • Прозводствено планирање и контрола, методологија и процеси, вклучувајќи технологија
 • Квалитет и менаџмент и контрола на животната околина
 • Менаџмент информативни системи, информациско-комуникациска технологија и е-бизнис.

Каталог на советници за претприемништво

 

© A????, 2005