???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
???????? ?? ???????? ?? ?????????????????
??????? ?????????? ?? ??????
???????? ?? ???????? ?? ??????????????????? ????????????????????????????????????
 
ВАУЧЕРСКО СОВЕТУВАЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
КАТАЛОГ НА КОНСУЛТАНТИ
ИЗВЕДУВАЧИ НА ПРОГРАМАТА
ПРИРАЧНИК НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВАУЧЕР
ИЗДАВАЊЕ НА ФАКТУРИ И БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИЈА
-
Издавање на фактури од советници
-
Издавање на фактури за невработени
ВАЖНОСТ НА ВАУЧЕР
ЕВАЛУАЦИЈА НА ПИЛОТ ФАЗАТА
ЕВАЛУАЦИЈА 2006 (Англиски)
ЕВАЛУАЦИЈА 2007 (Англиски)
Benchmark_Slovenia _Macedonia
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2008
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2009-2010
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2011-2012
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2013
ИЗВЕШТАЈ VOUCHER 2014


Изведувач на програмата за Ваучерско советување


Регионален Центар Скопје
Фондација за развој на мали и средни претприемништва   ул. Ѓуро Стругар 15а
   1000 Скопје
Директор Светлана Киревска
тел/факс (02) 3239 053 и 3298 065
Е-маил: recs@recs.org.mk
повеќе ( ... *.pdf 135 KB)

Овластен советник - организатор :

Благојче Трифуновски

Е-маил: recs@recs.org.mk

врв на страна


Регионален Центар Струмица
Фондација за развој на мали и средни претпријатија   ул. 11 Октомври бб
   2400 Струмица
   Директор Марија Ташева
   тел/факс (034) 349 320
   Е-маил: rcsr@t-home.mk
   повеќе ( ... *.pdf 54 KB)

Овластен советник - организатор :

Марија Ташева

Е-маил: rcsr@t-home.mk

врв на страна


Регионален Центар Битола
Фондација за развој на мали и средни претпријатија

Бул. 1 Мај бб
7000 Битола
Директор Драган Дамјановски
тел/факс (047) 228 153 и 202 420
Е-маил: rcbt@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 59 KB)

Овластен советник - организатор :

Гоце Петровски

Е-маил: rcbt@t-home.mk

врв на страна


Регионален Центар Куманово
Фондација за развој на мали и средни претпријатија

ул. Илинденска бб
1300 Куманово
Директор Димитар Ташевски
тел/факс (031) 416 102 и 437 050
Е-маил: razvojku@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 108 KB)

Овластен советник - организатор :

Димитар Ташевски

Е-маил: razvojku@t-home.mk

врв на страна


Регионален Центар Велес
Фондација за развој на мали и средни претпријатија


  ул. Димитар Влахов 57
(хотел Вила Зора)
1400 Велес
Директор Анита Самарџиева
тел/факс (043) 212 130
Е-маил: rcve@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 50 KB)

Овластен советник - организатор :

Анита Самарџиева

Е-маил: rcve@t-home.mk

врв на страна


 

ЕСА Тетово
Фондација за поддршка на претпријатија

ЈНА бр.18
1220 Тетово
Директор Салајдин Идризи
тел    (044) 350 960
факс (044) 350 961
Е-маил: esate@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 48 KB)

Овластен советник - организатор :

Јакуп Абдии

Е-маил: esate@t-home.mk

врв на страна


ЕСА Охрид
Фондација за поддршка на претпријатија

Булевар Туристичка бб  (п.фах 129)
6000 Охрид
Директор Тони Цветаноски
тел (046) 260 187
факс (046) 262 025
Е-маил: esaoh@t-home.mk
повеќе ( ... *.pdf 84 KB)

Овластен советник - организатор :

Елизабета Петанова

Е-маил: esaoh@t-home.mk

врв на страна


РБИЦ
Ромски деловен информативен центар
Гарсија Лорка бр. 15
1000 Скопје
Претседател Зоран Димов
тел    (02) 2656 900
факс (02) 2656 901
Е-маил: rbic@t-home.mk

Овластен советник - организатор :

Зоран Димов

Е-маил:rbic@t-home.mk

врв на страна

 © A????, 2005